Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Uwaga
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
Start Bolesław Nieczuja-Ostrowski Boles?aw Nieczuja-Ostrowski - lata 1943-1945.

Boles?aw Nieczuja-Ostrowski - lata 1943-1945.

Jako szef uzbrojenia Okr?gu Krakowskiego AK, Boles?aw Nieczuja-Ostrowski, wraz z grup? oddanych konspiratorw (patrz wcze?niejsze artyku?y) zacz?? tworzy? sie? podziemnych montowni i fabryk uzbrojenia, pod kryptonimem Ubezpieczalnia. Na terenie Ma?opolski powsta?o w sumie kilkadziesi?t punktw gdzie naprawiano uzbrojenie, produkowano materia?y wybuchowe, montowano granaty r?czne i miny, przygotowywano butelki zapalaj?ce a nieco p?niej rozpocz?to produkcj? spolonizowanej wersji pistoletw maszynowych Sten. Sam Nieczuja-Ostrowski w swoim domu przy ulicy Kordeckiego, prowadzi? produkcj? prochu; wyprawia? si? do Warszawy po sp?onki do granatw a tak?e osobi?cie sprawdza? wyprodukowan? bro?. Cz?onkowie Ubezpieczalni specjalnie przystosowanymi do tego samochodami rozwozili j? nast?pnie po terenie okr?gu, przekazuj?c j? oddzia?om partyzanckim.

Latem 1943 dowdca okr?gu zleca kapitanowi Grzmotowi przej?cie inspektoratu AK Micha?, obejmuj?cego powiaty Olkuski, Miechowski i Pi?czowski. Konspiracja na tym terenie prze?ywa?a trudne chwile ze wzgl?du na fal? aresztowa? i dekonspiracji. Nowy inspektor obj?? swoje obowi?zki od wrze?nia tego roku, rozpoczynaj?c systematyczn? rozbudow? si?. Wraz ze swymi podw?adnymi prowadzi? intensywne rozmowy z przedstawicielami licznych ugrupowa? politycznych oraz oddzia?w partyzanckich, maj?c na celu skupienie ich jako jednolitego wojska w Armi? Krajow?. Zadanie to zako?czy?o si? wielkim sukcesem. Dowdztwu AK nie podporz?dkowa?y si? oddzia?y NSZ (uzgodniono wsp?dzia?anie bojowe); nie rozmawiano z komunistami oraz kierowanymi przez nich bandami GL /AL. W ci?gu nieca?ego roku liczebno?? zaprzysi??onych ?o?nierzy wzros?a w trzech powiatach z oko?o czterech do dwudziestu tysi?cy.

Inspektor zmodyfikowa? struktur? konspiracji, zmieniaj?c kryptonim inspektoratu na Maria. Bardzo intensywnie szkolono ?o?nierzy, powo?ano szko?y i kursy podoficerskie oraz podchor??ych, gromadzono bro?, amunicj? i ?rodki do prowadzenia otwartej walki. Od wiosny 1944 roku wiele oddzia?w partyzanckich rozpocz??o aktywne akcje dozbrajaj?ce i zaopatrzeniowe. Jednocze?nie likwidowano grupy bandyckie, donosicieli i szpicli, atakowano niemieckie i ukrai?skie oddzia?y aprowizacyjne oraz wszystkich, ktrzy prze?ladowali ludno??. Jednocze?nie wprowadzono do jednostek okupacyjnych swoich w?asnych, zakonspirowanych ludzi. Sam szef gestapo w Miechowie by? informatorem porucznika Kmity, czyli Alojzego Dziury-Dziurskiego.

Dowdztwo inspektoratu przygotowywa?o plany do akcji A, czyli oglnopolskiego powstania przeciwko okupantowi. W ramach tych planw przewidziano, ?e ?o?nierze Marii utworz? wielk? jednostk? bojow? (dywizj?), ktrej znaczne elementy wezm? udzia? w walce o wyzwolenie Krakowa.

Wraz ze zbli?aj?cymi si? do granic Polski armiami sowieckimi oddzia?y inspektorackie coraz agresywniej prowadzi?y dzia?ania rozbrajaj?ce i likwidacyjne na swoim terenie, doprowadzaj?c w drugiej po?owie lipca 1944 do oczyszczenia z Niemcw i Ukrai?cw du?ej cz??ci powiatu miechowskiego i pi?czowskiego, o powierzchni oko?o 1000km2. Dzia?anie to przerwa?o drogi zaopatrzeniowe okupanta oraz wzbudzi?o panik? na Wawelu. Na wyzwolonym terenie rozpocz??a dzia?ania administracja cywilna, poczta, placwki opieku?cze. Niemcy podejmowali szereg dzia?a? maj?cych na celu rozbicie Rzeczpospolitej partyzanckiej, jak nazywali j? miejscowi. Wi?kszo?? z ich atakw zosta?a krwawo odparta, a napastnicy ponosz?c ci??kie straty musieli si? wycofa?.

Decyduj?ce uderzenie wrg wykona? 5 sierpnia 1944 roku. Blisko tysi?c niemieckich i ukrai?skich ?o?nierzy, ?andarmw i policjantw uderzy?o na ma?e miasteczko Skalbmierz, zaskakuj?c licz?cy nieca?ych trzydziestu ludzi oddzia? podporucznika Soko?a Franciszka Pudo. ?o?nierze AK wycofali si? trac?c kilku ludzi, w tym swego dowdc?. Zaalarmowane pododdzia?y II batalionu 120 pu?ku piechoty (dca kpt Sewer Roman Zawarczy?ski) 106 Dywizji Piechoty AK, po otrz??ni?ciu si? z zaskoczenia zatrzyma?y nacieraj?cych Niemcw w okolicy wioski Sielec Dwr, gdzie kilka dni wcze?niej rozbito inn? grup? ?andarmw. Obie strony ?ci?ga?y posi?ki prowadz?c jednocze?nie walk? ogniow?. Po po?udniu, pod komend? dowdcy batalionu, porucznika Wojni?owicza (Roman Moskwa) by?o oko?o 400 ?o?nierzy, w tym niewielki oddzia? AL. Uda?o si? tak?e namwi? za?ogi dwch sowieckich czo?gw, ktre zosta?y odci?te po tej stronie Wis?y od si? g?wnych. Pod wieczr, pomimo niemieckich atakw lotniczych i ognia artyleryjskiego ?o?nierze AK przeszli do kontruderzenia i odbili spalone miasto, zadaj?c Niemcom i Ukrai?com bardzo ci??kie straty.

Tego samego dnia, od strony Krakowa, w kierunku na Proszowice i Kazimierz? Wielk? uderzy?a kolumna zmotoryzowana wsparta wozami pancernymi. W okolicach wsi Jaksice zostali zatrzymani przez pododdzia? IV batalionu (dca ppor Niebora Stanis?aw Pad?o) 120 pp dowodzony przez podchor??ego Enrilla (Boles?aw Czarnecki) i sier?anta Borut? 22 (Julian S?upik). W czasie za?artej walki ogniowej Niemcw rozbito i zmuszono do panicznej ucieczki. W godzinach po?udniowych kolejna, wi?ksza grupa wsparta przez lotnictwo ponownie uderzy?a na ?o?nierzy AK. Ci, pod przemo?nym ostrza?em wroga, po walce ogniowej wycofali si?, lecz Niemcy nie posun?li si? dalej, obawiaj?c si? dalszych strat.

W kolejnych dniach wywiad AK poinformowa? majora Nieczuj? (u?ywa? wtedy pseudonimw Bolko oraz Tysi?c) o zbli?aj?cych si? jednostkach niemieckiej 4 Armii Pancernej, ?ci?gni?tych na front wschodni z W?och. Wobec ogromnej przewagi wroga Tysi?c rozkaza? oddzia?om ponownie przej?? do konspiracji, zachowuj?c jednocze?nie czujno?? i gotowo?? do wyst?pienia zbrojnego. Jako realn? si?? zbrojn? utworzono partyzancki batalion szturmowy Suszarnia, ktry operowa? g?wnie w rejonie lasw sancygniowskich. Batalion dowodzony przez by?ego legionist? i cichociemnego, kapitana Ponara (Antoni Iglewski) stoczy? wiele walk z oddzia?ami Wehrmachtu i SS wychodz?c z nich zwyci?sko.

Po rozpocz?ciu ofensywy styczniowej 1945 roku przez Armi? Czerwon? podpu?kownik Bolko postawi? swoje oddzia?y w stan alarmu. Niestety, rozwi?zanie Armii Krajowej 19 stycznia 1945 roku doprowadzi?o do chaosu decyzyjnego. W efekcie, gotowe do walki z ka?dym okupantem oddzia?y zosta?y rozwi?zane.

{gallery}2017/22/1{/gallery}

{gallery}2017/22/2{/gallery}

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Start Bolesław Nieczuja-Ostrowski Boles?aw Nieczuja-Ostrowski - lata 1943-1945.