Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Drukuj

Na t? ksi??k? naprawd? d?ugo czeka?em. Zreszt? nie tylko ja, gdy? Operacja P?tla pojawi?a si? w 2012, wi?c niepokj o losy Ojczyzny narasta?. Vladimir Wolff po?wi?ci? si? tematyce wsp?czesnej zostawiaj?c czytelnikw z otwart? ran? niepewno?ci. I nagle okazuje si?, ?e zako?czenie trylogii pisze inny pistolet teamu WarBook Piotr Langenfeld, znany cho?by z serii Czerwona ofensywa (ktrej ostatnia cz??? ma ukaza? si? ju? za kilka dni!).

 

Historie fascynuj?ce. ?u?awy w 1945 roku.

Drukuj

Przed kilkoma dniami, po raz pierwszy uda?o mi si? wygospodarowa? czas, by w kawiarence Elbl?skiego Muzeum wys?ucha? prezentacji dotycz?cej trzech wydawnictw przygotowanych przez Muzeum Stutthof w Sztutowie. Pierwsz? s? ?u?awy 1945 praca zbiorowa, komiks "Szcz??ciarz z rocznika 1917" (Agnieszki Kosko-Ho?owczyc, Wandy Swajdy) oraz "Stutthof. Historia miejscowo?ci i gminy od ?redniowiecza do maja 1945 roku" Marcina Owsi?skiego.

 

Boles?aw Micha? Nieczuja-Ostrowski - biografia.

Drukuj

Urodzi? si? 29 wrze?nia 1907 roku w Haliczu (obecnie Ukraina), z Micha?a i Anieli Ostrowskich. Jego ojciec pracuj?cy jako inspektor policji, by? wielokrotnie przenoszony na rozmaite stanowiska w miastach Galicji.

Szko?? powszechn? uko?czy? w ?a?cucie, do gimnazjum ucz?szcza? w ?a?cucie, Ka?uszu i Przeworsku (1927). Da? si? w tym czasie pozna? jako zapalony harcerz, organizator harcerstwa w Przeworsku. Wychowany wraz z rodze?stwem (m?odszy brat Zbigniew, siostry Czes?awa, Lila i Stanis?awa) w duchu wielkiego patriotyzmu oraz w umi?owaniu Boga. Z okresu m?odo?ci pochodzi jego ?yciowe motto: BG, HONOR, OJCZYZNA

 

Drukuj

Dr Pawe? Nieczuja-Ostrowski kilka lat temu opublikowa? ciekawy artyku? o niezwyk?ym w naszej powojennej historii przedsi?wzi?ciu gospodarczym - Inicjatywie Spo?eczno Gospodarczej. Jedni z pionierw osadnictwa na ziemiach p?nocnych Rzeczpospolitej tu? po wojnie musieli zmaga? si? nie tylko z przyrod?, a przede wszystkim z sowieckimi maruderami i coraz bardziej agresywnymi dzia?aniami ubecji. Warto jest pozna? ma?o znany epizod z ?ycia Boles?awa Neczuja-Ostrowskiego oraz kilkudziesi?ciu jego wiernych przyjaci?, ktrzy prbowali budowa? Polsk?, za ktr? wcze?niej przelewali krew. Artyku? zosta? opublikowany w 2006 roku, w XX Roczniku Elbl?skim.

 

Drukuj

W kwietniu tego roku mia?em mo?liwo?? przeczytania pierwszej ksi??ki obiecuj?cego autora ze stajni WarBooka Wschodni Grom. Na kolejn? pozycj?, czyli Perski Podmuch trzeba by?o czeka? zaledwie kilka miesi?cy, a ksi??ka ta stanie si? dobrym prezentem nie tylko dla mi?o?nikw prozy wojennej.

 

Na Dzie? ?wi?tego Walentego

Drukuj

Ten Dzie? jest jednym z niewielu nowych ?wi?t, ktry zyska? powszechn? sympati?. Mo?na j? okaza? drugiej osobie, ale tak?e sobie, kiedy mo?na zrobi? co? co si? kocha. Dla mnie by? to pierwszy w tym roku wyjazd na pole golfowe Sand Valley. Pomimo nocnego przymrozku, w promieniach s?o?ca szron szybko zmieni? si? w po?yskuj?ce jak diamenciki krople wody, ktre po chwili znik?y. Z zadowoleniem stwierdzi?em, ?e d?uga przerwa nie wp?yn??a na umiej?tno?ci gry, a nadchodz?cy sezon przyniesie nowe. Ciekawe, czy inne pola te? ju? s? otwarte?

 

Archiwum Boles?awa Nieczuja-Ostrowskiego w dobrych r?kach.

Drukuj

W dniu 30 stycznia 2015 roku, rodzinna delegacja ( Adam Nieczuja-Ostrowski, Ewa Kruc i Tomasz st??a?a) oficjalnie przekaza?a dyrektorowi Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, panu profesorowi Januszowi Mierzwie archiwum naszego Dziadka. Po wst?pnym skatalogowaniu, 480 grubych teczek relacji, dokumentw, zdj??, map, etc zostanie poddane szczeg?owemu badaniu i opisaniu, a potem zbiory zostan? zdigitalizowane. Dyrektor Muzeum AK podj?? dzia?ania maj?ce zainteresowa? naukowcw nie tylko z Uniwersytetu Jagielo?skiego zbiorami i przygotowaniem prac naukowych dotycz?cych Inspektoratu "Maria", 106. Dywizji Piechoty oraz Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Kliknij, by zobaczy? relacj? na stronie Muzeum.

 

Drukuj

Wydawnictwa ERICA i TETRAGON wyda?y ksi??k? duetu ojciec-syn tu? przed Targami Ksi??ki Historycznej w Warszawie. Ok?adka jest wybitnie niepozorna, raczej godna jakiego? opracowania naukowego ni? powie?ci.

Czy raczej opowie?ci o walcz?cej z gomu?kowsk? szarzyzn?, komunistyczn? bylejako?ci? i dusz?c? opresj? milicyjno-esbeck? rodzinie Ch?opca.

 

Drukuj

Pracowito?? Wolffa imponuje mi. Nie tak dawno recenzowa?em jego poprzedni? ksi??k?, a dos?ownie par? dni temu WarBook zaprezentowa? Tropiciela. Przyzwyczajony do serii doskona?ych powie?ci polityczno-wojennych niecierpliwie zabra?em si? za czytanie.

 


Strona 10 z 28

Nowa książka

Nagroda Jury 2015


Książka roku 2010


Start