Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Drukuj

W sobot?, wraz z dwoma kolegami, odwiedzi?em Ostrd?, by po raz kolejny przyjrze? si? drugiej pod wzgl?dem wielko?ci takiej imprezie militarnej. Sporo si? zmieni?o wydaje si?, ?e zaproponowany przez MON i organizatorw kierunek jest s?uszny.

 

Drukuj

W dniu dzisiejszym, czyli 19 maja, odby?y si? miejskie eliminacje wiedzy o ?yciu, dzia?alno?ci i epoce genera?a Boles?awa Nieczuja-Ostrowskiego.

 

Boles?aw Nieczuja-Ostrowski - lata 1945-2007

Drukuj

Rozwi?zanie Armii Krajowej by?o niew?tpliwie ciosem dla ?o?nierzy podziemia, a na pewno dla mojego Dziadka i jego najbli?szych wsp?pracownikw. Ju? znacznie wcze?niej, najprawdopodobniej w 1943 roku, zacz?? snu? plany o przeniesieniu si? na p?noc, gdy Polska zostanie wyzwolona. Cz?owiek o duchu harcerskim i spo?ecznikowskim przygotowa? statut sp?dzielni pracowniczej, ktra mia?a zaj?? si? kompleksowym gospodarowaniem na terenach wyzwolonych. Niestety, sam statut zosta? zrabowany przez funkcjonariuszy UB w czasie jednej z licznych napa?ci na rodzin? Ostrowskich.

 

Drukuj

Mj syn sprawi? wielk? niespodziank? i rado??, oferuj?c dziesi?t? cz??? serii Ostatnie krlestwo, czyli sagi o Uhtredze do poczytania w czasie wizyty w Aberdeen. Wygnany przez Wikingw z rodowego gniazda, ktre potem zagarn?? fa?szywy stryj, bohater, po latach s?u?by u boku krla Alfreda Wielkiego, najwi?kszy wojownik swoich czasw, na staro?? pragnie odzyska? rodow? twierdz?. Cornwell daje wreszcie czytelnikowi odpowied?, czy to mu si? uda?o.

 

Drukuj

Szybko rozwijaj?cy si? w okupowanej przez Niemcw Polsce ruch oporu stan?? przed wielkim, prawie niemo?liwym do rozwi?zania problemem brakiem ?rodkw do walki. Dowdztwo Armii Krajowej podejmowa?o wszelakie prby, by zdoby? jak najwi?cej broni i amunicji, potrzebnej do aktywnej walki. Dost?pnych by?o kilka ?rde? broni:

 

Boles?aw Nieczuja-Ostrowski - lata 1943-1945.

Drukuj

Jako szef uzbrojenia Okr?gu Krakowskiego AK, Boles?aw Nieczuja-Ostrowski, wraz z grup? oddanych konspiratorw (patrz wcze?niejsze artyku?y) zacz?? tworzy? sie? podziemnych montowni i fabryk uzbrojenia, pod kryptonimem Ubezpieczalnia. Na terenie Ma?opolski powsta?o w sumie kilkadziesi?t punktw gdzie naprawiano uzbrojenie, produkowano materia?y wybuchowe, montowano granaty r?czne i miny, przygotowywano butelki zapalaj?ce a nieco p?niej rozpocz?to produkcj? spolonizowanej wersji pistoletw maszynowych Sten. Sam Nieczuja-Ostrowski w swoim domu przy ulicy Kordeckiego, prowadzi? produkcj? prochu; wyprawia? si? do Warszawy po sp?onki do granatw a tak?e osobi?cie sprawdza? wyprodukowan? bro?. Cz?onkowie Ubezpieczalni specjalnie przystosowanymi do tego samochodami rozwozili j? nast?pnie po terenie okr?gu, przekazuj?c j? oddzia?om partyzanckim.

 

Drukuj

R?an w wojnie obronnej 1939 r.
PRZEDMO?CIE R?A?SKIE W PLANACH OBRONY P?NOCNEGO MAZOWSZA
Opracowanie niniejsze stanowi fragment pracy licencjackiej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. napisanej w WSH w Pu?tusku pod kierunkiem prof. dr hab. Jeremy Maciszewskiego.

 

Uwagi do konkursu wiedzy o Generale Nieczuja-Ostrowskim.

Drukuj

W zwi?zku z pytaniami o zakres materia?u, ktry obejmuj? pytania konkursowe,

 

 


Strona 2 z 28

Nowa książka

Nagroda Jury 2015


Książka roku 2010


Start