Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

II Wojna ?wiatowa. Kampania Wrze?niowa 1939, ZWZ we Lwowie, ZWZ-AK w Krakowie.

Drukuj

Mj Dziadek, jak czytelnicy tej strony pami?taj?, zosta? dowdc? 5 kompanii II batalionu, 115 Pu?ku Piechoty, 41.Rezerwowej Dywizji Piechoty. Wraz z ni? przeszed? szlak bojowy od R?ana nad Narwi?, przez p?nocn? i ?rodkow? Polsk?, a? pod Tomaszw Lubelski, gdzie jego dywizja bra?a udzia? w tzw. drugiej bitwie tomaszowskiej.

 

Drukuj

Produkcja broni i materia?w wybuchowych w Okr?gu Krakowskim Armii Krajowej odbywa?a si? poprzez sie? fabryk, warsztatw, wytwrni, magazynw w Krakowie i okolicy, a tak?e bardziej na wschd w pobli?u Rzeszowa.

 

Boles?aw Nieczuja-Ostrowski na fotografiach. M?odo??.

Drukuj

Urodzi? si? 29 wrze?nia 1907 roku w Haliczu. Ojcem by? oficer CK policji, Micha? Ostrowski, a matk? Aniela, z domu Frank. Jako ?e ojciec by? przenoszony s?u?bowo na terenie Galicji, wi?c m?ody Micha? cz?sto zmienia? szko?y i kolegw.

 

Niech ?yje wiosna! A jak wiosna to i golf.

Drukuj

No i wreszcie doczeka?em si?. Nie wa?ne, ?e by?o pochmurno, ?e wia?o i zimnica. Ale wreszcie da?o si? spakowa? kije i ruszy? pod Pas??k. Pierwsze dziewi?? do?kw na prawie pustym polu to wielka frajda. Tym bardziej, ?e gra generalnie by?a niez?a, ?e utopi?em jedynie 4 pi?ki z powodu wiatru, o ma?o nie upolowawszy ?ab?dka. Golf, to wielka rado??, tak?e dla zastyg?ych zim? ?ci?gien i mi??ni, to kilka godzin na ?wie?ym powietrzu, to nowe pomys?y na pisanie. I ?atwiej si? czeka na pojawienie si? nowej ksi??ki... Troch? szkoda, ?e nie w pe?nym sk?adzie naszego zespo?u grali?my, ale p?niej b?dzie lepiej.

 

Archeologia miast Pomorskich w kontek?cie ziem polskich. Kolejna pozycja o dawnej historii Elbl?ga i nie tylko.

Drukuj

Nasza s?ynna pani archeolog, Gra?yna Nawrolska, pomimo zbyt wczesnego (wed?ug mnie) przej?cia na emerytur?, wci?? intensywnie pracuje. Efektem jest ostatnia praca zbiorowa, wydana mi?dzy innymi przez PAN i Muzeum Archeologiczne w Gda?sku.

 

S?u?ba wojskowa Boles?awa Nieczuja-Ostrowskiego w latach 1931-1939.

Drukuj

Boles?aw Nieczuja-Ostrowski uko?czy? Szko?? Podchor??ych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej w 1931 roku, jako podporucznik piechoty ( lokata 196, ze starsze?stwem od 1 stycznia 1931) i zosta? skierowany do 5 Pu?ku strzelcw Podhala?skich w Przemy?lu, ktry nale?a? do 22.Dywizji Piechoty Grskiej (od 01 sierpnia 1931).

 

Drukuj

Rok Boles?awa Nieczuja-Ostrowskiego w Elbl?gu (110 rocznica urodzin) jest okazj?, by nadrobi? zaleg?o?ci w publikowaniu materia?w ?rd?owych na temat dzia?alno?ci mojego Dziadka i jego walecznych ?o?nierzy. Na pocz?tek raport porucznika SS Carla, w ktrym g?sto t?umaczy si? z kl?ski w bitwie z ?o?nierzami AK pod Sielcem, niedaleko Skalbmierza. Drugi zestaw, to zbir informacji z r?norodnych dokumentw niemieckich, opisuj?cych niektre dzia?ania ?o?nierzy 106.Dywizji Piechoty Armii Krajowej a? do 1945 roku. Wyra?nie wida? z nich, ?e Armia Krajowa nie "sta?a z broni? u boku", jak nawet dzi? twierdz? niektrzy "znawcy".

 

Drukuj

W 2016 roku Instytut Pami?ci narodowej w Gda?sku wyda? kilka ciekawych pozycji, z ktrych dwie chcia?bym krtko zrecenzowa?. Pierwsza to autorstwa Daniela Czerwi?skiego: Pierwsza dekada. Aparat bezpiecze?stwa w wojewdztwie gda?skim w latach 1945-1956, a druga to praca zbiorowa pod redakcj? Karola Nawrockiego: Mapa terroru. ?ladami zbrodni komunistycznych w wojewdztwie gda?skim (1945 1956).

 

Bernarda Cornwella przewodnik po Waterloo 1815

Drukuj

Mistrz powie?ci historycznej objawi? si? ponownie w ksi?garniach, tym razem jako autor rewelacyjnego opisu jednej z najs?ynniejszej bitew historii Waterloo. I cho? tym razem bez Ry?ka Sharpea, to czytaj?c spory tom ma si? wra?enie, ?e ulubiony bohater wielu mi?o?nikw powie?ci historycznej i tam jest.

 


Strona 3 z 28

Nowa książka

Nagroda Jury 2015


Książka roku 2010


Start