Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pracowity listopad 2015

Drukuj

Koniec roku 2015 przynis? mi sporo wa?nych wydarze?. Wreszcie pojawi? si? pierwszy tom "Pu?kownikw 1944", ktry zosta? zauwa?ony przez media i czytelnikw oraz zdobywa pozytywne oceny krytykw.

 

Drukuj

W czasie ostatniej gali Fundacji Elbl?g mia?em przyjemno?? ponownie spotka? si? z doktorem Ryszardem Tomczykiem, ktry wr?czy? mi i podpisa? swoj? najnowsz? ksi??k?: Podr?uj?cy. Czekaj?c na rozpocz?cie imprezy otworzy?em tekst i zapad?em we?, prawie zapominaj?c o otaczaj?cym ?wiecie.

 

No i jaka siurpriza!

Drukuj

Dosta?em od Wydawcy maila i natychmiast klikam na stron?: http://ksiazkanajesien.pl/ . A tam stoi jak byk, ?e "Pu?kownicy 1944" zostali ksi??k? na jesie? 2015 w kategorii "z histori? w tle". Pisze, ?e jeszcze b?dzie nagroda. Mo?e piro z obsadk? wy?l?? Albo papier do pisania?

Dzi?kuj? wszystkim tym, ktrzy przeczytali i g?osowali oraz tym, ktrzy nie przeczytawszy klikn?li gdzie trzeba. Na zapas podzi?kuj? tak?e tym, ktrzy zag?osowa? nie zd??yli ale przeczytaj? moj? ksi??k?.

W Elbl?gu b?dziemy mogli spotka? si? ju? 5 listopada o godzinie 18.00 w sali audiowizualnej Biblioteki Elbl?skiej przy ulicy ?wi?tego Ducha. B?d? tak?e podpisywa? ksi??ki w ksi?garni Matras w CH "Ogrody".

 

W paru s?owach... Jakub Pawe?ek.

Drukuj

Prosz? si? krtko przedstawi?.

Cze??, jestem Kuba, lubi? dobre horrory.

Jak na m?odego autora wykazuje si? Pan szerok? znajomo?ci? tematyki. Sk?d te zainteresowania i dlaczego w Pa?skich powie?ciach w?a?nie tamte regiony s? kluczowe?

Nie by?oby oszustwem, gdybym powiedzia?, ?e wojskowo?ci? interesuj? si? od bycia berbeciem. Chocia? do dzisiaj nie mog? darowa?, ?e jak by?em w gimnazjum na koloniach, to rodzice oddali moje ?o?nierzyki koledze z pi?tra ni?ej. Kiedy zacz??em interesowa? si? tematem na powa?nie, szybko znudzi?y mi si? sztywne, pozbawione emocji teksty specjalistyczne (cho? to wci?? najlepsze ?rd?o informacji). Ten sam ojciec, ktry odda? moje zabawki poczu? si? chyba w obowi?zku i kupi? mi Czerwony sztorm Clancyego. Od niego wszystko si? zacz??o. Kiedy stwierdzi?em, ?e te? sprbuj?, postanowi?em nie powiela? schematw. ?wiat jest pe?en miejsc zapalnych, ktrych literatura gatunku jeszcze nie dotkn??a, lub ja do nich nie dotar?em. Chcia?em napisa? co? ?wie?ego, czego jeszcze w rodzimym political fiction nie by?o.

 

Drukuj

Moje ulubione wydawnictwo bardzo lubi tematyk? ?redniowieczn? i wiki?sk?. Obok wspania?ej sagi Cornwella mamy ksi??ki Juraja Cervenaka o Bohatyrach, naukowe rozprawy Artura Szrejera. W ten zestaw wpisuje si? ?ukasz Malinowski ze swoj? seri? pod tytu?em Skald. Po pierwszej cz??ci: Karmiciel krukw pojawi?a si? kolejna w dwch tomach, czyli Kowal s?w.

 

Zbrodnia czy wyrok na zdrajcy? Gra?yna Wosi?ska ods?ania histori? kolejnego spisku przeciwko w?adzy ludowej bohatersko st?umionego w Elbl?gu.

Drukuj

To ju? druga ksi??ka elbl?skiej dziennikarki (po Po?arze i szpiegach), ktra z uporem pod??a ?ladami dzia?a? komunistycznego aparatu terroru, ktry tak?e tu, w Elbl?gu i okolicach sia? postrach w?rd mieszka?cw.

 

W mniejszych miejscowo?ciach wspaniale dbaj? o pami??. Wydawnictwo: ?wiadkowie historii Ziemi Proszowickiej.

Drukuj

Dzi?ki uprzejmo?ci przyjaci? z Stowarzyszenia GNIAZDO Ziemia Proszowicka otrzyma?em przesy?k? z dwoma tomami wydawnictwa ?wiadkowie historii Ziemi Proszowickiej.

Tom III nosi tytu? Rzeczpospolita Partyzancka 1994 cz??? 1. W ?rodku kilka artyku?w osb mi znanych:

 • ?o?nierz 106.Dywizji, kapitan Antoni Sielecki, dzieli si? wspomnieniami w tek?cie Lato w dorzeczu: Nidy, Nidzicy i Szreniawy.
 • Pan W?odzimierz Nowak pisze o swojej rodzinie w Koniuszy i osobach przewijaj?cych si? przez dom Nowakw siedzib? formuj?cej si? dywizji Tak wiele pami?tam!
 • Wspania?ym dodatkiem s? zebrane rozkazy dzienne 106.Dywizji Od numeru 1 do 22a.
 

Czy b?dziemy walczy? z Turcj? i Armeni?? Coraz lepszy Jakub Pawe?ek potwierdza tak? opcj?.

Drukuj

Z niecierpliwo?ci? czeka?em na now? ksi??k? m?odego autora Jakuba Pawe?ka. Pierwsze dwie zasobne w tre?? pozycje ( Wschodni grom oraz Perski podmuch) przeczyta?em szybko, bo akcja jest zdecydowanie wci?gaj?ca. Ale dostrzeg?em w nich te? pewne fragmenty, ktre jako ciut bardziej zaawansowanemu autorowi podobnej literatury, nie podoba?y si?. Czy wi?c trzecia cz??? serii o PRZYMIERZU Kaukaski p?omie? jest lepsza?

 

DOBILI JA I UCIEK?. Cz??? III.

Drukuj

DOCELOWY MODEL

Cz??? III

Truizmem jest stwierdzenie, ?e pa?stwo jest mocne si?? jego obywateli. W?a?ciciele swojego kraju czuj? si? za niego odpowiedzialni i dbaj? o jego interesy. Aby nim dobrze rz?dzi? nie potrzebuj? bizanty?skiej kasty urz?dniczej ani skomplikowanego prawa. W odnowionej Polsce powinno funkcjonowa? kilka nadrz?dnych zasad, w tym takie:

 • Im wi?cej masz obowi?zkw tym wi?cej masz praw,
 • Podstawow? jednostk? spo?eczn? jest rodzina,
 • W?asno?? prywatna jest nienaruszalna,
 • Moja wolno?? ko?czy si? tam gdzie zaczyna si? twj nos,
 • Masz wielki zakres wolno?ci ale gdy przekroczysz prawo to kara b?dzie nieuchronna i surowa,
 • Honorem ka?dego m??czyzny jest dbanie o bezpiecze?stwo rodziny, s?siedztwa oraz Ojczyzny.
 


Strona 7 z 28

Nowa książka

Nagroda Jury 2015


Książka roku 2010


Start