Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

DOBILI J? I UCIEK?. Cz??? II.

Drukuj

?RODKI ZARADCZE

Obecny stan bezpiecze?stwa kraju jest oceniany pozytywnie przez rz?dz?cych, pomimo i? sami wskazuj? na szereg trudno?ci przej?ciowych. W rzeczywisto?ci to problemy wewn?trzne i zewn?trzne s?siadw, konserwatyzm spo?ecze?stw wschodnich i lenistwo tych z zachodu oraz konsumpcjonizm sprawiaj?, ?e niewydolny militarnie i na p?aszczy?nie bezpiecze?stwa wewn?trznego Kraj nadal funkcjonuje. Wydarzenia ostatnich miesi?cy w Europie pokazuj?, ?e w ka?dej chwili mo?e powsta? w Polsce lub w jej s?siedztwie sytuacja, ktra ods?oni nasz? niewydolno?? oraz nieprzygotowanie i zacznie si? kolejna wielka improwizacja prowadz?ca do tragicznych skutkw.

 

DOBILI J? I UCIEK?. Cz??? I.

Drukuj

Cz??? I

Nieco zmienione s?owa leitmotivu z serialu Na k?opoty Bednarski jak ula? pasuj? do sytuacji, w jakiej znajduje si? obecnie Polska. G?wny sprawca zrujnowania systemu bezpiecze?stwa kraju zwia? do swoich, do Brukseli, sk?d poucza mieszka?cw Europy, sterowany przez kanclerzyc? Anigel?.

Przygotowuj?c si? do wyborw by odda? g?os na ludzi, ktrzy daj? nadziej? na radykaln? zmian? i wyprowadzenie kraju z bagna, w jaki od lat ci?gn? kraj sejmowi cwaniacy, chc? zwrci? uwag? na najwa?niejszy problem, jakim jest bezpiecze?stwo kraju.

Obejmuje ono zarwno kwestie militarne (zagro?enie atakiem zbrojnym, elektronicznym, propagandowym, itp.) jak i bezpiecze?stwo wewn?trzne (rozumiane jako zdolno?? do funkcjonowania gospodarki, utrzymanie wi?zw spo?ecznych, poczucia bezpiecze?stwa obywateli), bezpiecze?stwo energetyczne, finansowe, zdrowotne i wiele innych. Szczeglnie bezpiecze?stwo militarne zosta?o zaniedbane na wszystkich mo?liwych poziomach przez rz?dz?ce ekipy socjalistw i ono musi zosta? w pierwszej kolejno?ci odbudowane.

Pragn? przedstawi? Pa?stwu moj? opini? na t? kwesti? wraz z kilkoma proponowanymi rozwi?zaniami, ktre po wej?ciu ?rodowisk konserwatywnych do Sejmu i Senatu mog? zosta? szybko wprowadzone, by ocali? Ojczyzn?.

 

Drukuj

Du?y Elbl?g i male?ki R?an nad Narwi?. Oba miasta maj? swoj? histori?, (Elbl?g zdecydowanie bogatsz?), ale jak potrafi? z niej skorzysta?? Kolejni rz?dz?cy w moim mie?cie maj? gdzie? podawane na tacy pomys?y jak zarobi? na turystyce historycznej, jak wykorzysta? aktywno?? swoich mieszka?cw. Obecny gospodarz Ratusza wydaje si? nie r?ni? od poprzednikw.

 

W listopadzie bywa niebezpiecznie w czasie URLOPU NAD MORZEM (wed?ug Agnieszki Pietrzyk).

Drukuj

Gdyby nie pewne specjalne okoliczno?ci, zapewne nigdy bym do r?k nie wzi?? ksi??ki Agnieszki Pietrzyk pt: Urlop nad morzem, wydanej przez Prszy?ski i ska. Nieco ponad 300 stron w kieszonkowym formacie z ok?adk? typowego romansid?a nie mo?e zach?ci? cz?owieka do przeczytania tre?ci. Ale sta?o si? i dobrze, gdy? powie?? broni si? znakomicie.

 

Drukuj

W pi?tek Dywizja otrzyma?a od elbl??an nowy sztandar, a dzisiaj, poszczeglne oddzia?y i pododdzia?y prezentowa?y swj sprz?t bojowy. Oczywi?cie nie wszystko co najnowsze, ale kilka pere?ek na placu przy ulicy Krlewieckiej znalaz?o si?.

 

MSPO w Kielcach. Jak b?dzie wygl?da? technika w Wojsku Polskim?

Drukuj

Ostatni pi?tek 4 wrze?nia sp?dzi?em na d?ugiej podr?y do Kielc, a potem na targach MSPO (Mi?dzynarodowy Salon Przemys?u Obronnego). To ju? 23 edycja tych targw w tym roku zdecydowanie najbogatsza w wystawcw, jako ?e rz?d przewiduje wydanie w ci?gu najbli?szych kilku lat grubych miliardw na zbrojenia. Pozostawiaj?c dyskusje nad sensowno?ci? tego typu dzia?a?, skupi? si? na w?asnych obserwacjach i odczuciach.

 

Ostatni mecz golfowy tych wakacji

Drukuj

Klub golfowy Sand Valley w podelb?skim Pas??ku jest doskona?ym miejscem na weekendow? rekreacj?. Gra w golfa oprcz wzmacniania cia?a uczy tak?e skupienia, doskonale relaksuje i dodaje si?. A oprcz tego to genialny masa? i gimnastyka dla mi??ni i staww. Jak wida? na zdj?ciu, mo?na gra? w ka?dym wieku i zbli?a? si? do szcz??cia.

 

W Malborku pochmurno, za to masa lotniczych atrakcji.

Drukuj

Zaproszenie pu?kownika Krzysztofa Stobieckiego, szefa wyszkolenia podmalborskiej 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, przyj??em z wielk? rado?ci?, bo oznacza?a mo?liwo?? obejrzenia wielu typw lataj?cego i ju? nielataj?cego sprz?tu. Wraz wielkim fanem lotnictwa, spotterem Edwardem Jaremczukiem, o 12 zameldowali?my si? na bramie. Nie wiem czy to szcz??cie, czy zaplanowane przez pu?kownika dzia?anie, ale trafili?my na kolejne starty i l?dowania samolotw.

 

Drukuj

Najpierw mia?a by? wyprawa do Pary?a na kolejny Mi?dzynarodowy Salon Lotniczy na lotnisku Le Bourget. W mi?dzyczasie okaza?o si?, ?e w Poznaniu szykuje si? spora imprezka lotnicza. Trzeba by?o na co? si? zdecydowa?, znowu zadecydowa?y resentymenty jedziemy do Poznania, zdecydowanie bli?ej i taniej a jednocze?nie wra?enia mog? by? nawet podobne.
Musz? powiedzie?, ?e informacje do ktrych dotar?em w Internecie by?y dla mnie wielkim zaskoczeniem. Pozna? po 24 latach od pami?tnego Air Show z 1991 roku ponownie b?dzie miejscem gdzie odb?d? si? wielkie pokazy lotnicze Aerofestiwal 2015. Informacje by?y o tyle ekscytuj?ce, ?e tamte sprzed lat - pokazy mia?em okazj? ogl?da? osobi?cie. Jak na owe czasy by? to niesamowity kontakt z lotnictwem ?wiatowym. Skoro 24 lata temu by?em w Poznaniu, to tym bardziej winienem zobaczy? tegoroczn? ich reaktywacj?. O ostatecznym wyborze kierunku wyjazdu zadecydowa?y sentymenty.

 


Strona 8 z 28

Nowa książka

Nagroda Jury 2015


Książka roku 2010


Start