Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Esbecja od ?rodka. Spisek za?o?ycielski wed?ug Piotra Wro?skiego.

Drukuj

Pewnie nie zwrci?bym uwagi na t? ksi??k?, jedn? z setek ukazuj?cych si? co tydzie? w Polsce, gdyby nie materia? obejrzany dzi?ki Blogpressowi. Ceni? wydawnictwo Editions Spotkania, wi?c skoro zdecydowa?o si? na wydanie powie?ci by?ego oficera SB, to znaczy, ?e co? naprawd? musi by? na rzeczy.

 

Wielki jubileusz. 700 lat istnienia Elbinga w 1937 roku.

Drukuj

Wed?ug ?rde? historycznych, szacowny grd Elbing zosta? za?o?ony przez grup? rycerzy krzy?ackich, dowodzonych przez mistrza krajowego Hermanna Balka w roku 1237. Aczkolwiek okoliczno?ci towarzysz?ce temu wydarzeniu nie do ko?ca zosta?y jednoznacznie wyja?nione (sensacje wisz? w powietrzu), to przypadaj?c? w roku 1937 okr?g??, siedemsetn? rocznic? za?o?enia Elbl?ga nale?a?o odpowiednio uczci?.

O jubileuszu my?lano ju? za czasw rz?dw nadburmistrza Carla Friedricha Mertena, ale po jego odej?ciu z urz?du na pewien czas pomys? odsuni?to na plan dalszy.

Poprawiaj?ca si? koniunktura gospodarcza, wzrost dobrobytu mieszka?cw i umocnienie si? przy w?adzy narodowych socjalistw sprawi?y, i? powrcono do pomys?u, nadaj?c mu nowe, pangerma?skie i socjalistyczne ramy.

 

W paru s?owach... Marko Szapkarow Or?owski.

Drukuj

Prosz? si? krtko przedstawi?:

Nazywam si? Marko Szapkarow Or?owski. Imi? i pierwsze nazwisko macedo?skie, bo te? takie s? moje korzenie. Ale dla uproszczenia wydaj? ksi??ki pod nazwiskiem Marek Or?owski.

 

Zagadka nie?miertelno?ci (nie)rozwi?zana przez Vladimira Wolffa.

Drukuj

Trzy dni temu odebra?em z ksi?garni najnowsz? ksi??k? polskiego mistrza pira (ukrywaj?cego si? pod pseudonimem Vladimir Wolff) BRACTWO NIE?MIERTELNYCH.

G?wnych bohaterw Matta Pulaskiego ( agent i spec od walki) oraz funkcjonariuszk? ABW Oliwi? Szczepa?sk? poznali?my ju? wcze?niej, w ksi??ce Tropiciel .

 

Bolszewicy dostaj? baty, ale do ko?ca wojny daleko. Piotr Langenfeld po raz trzeci.

Drukuj

To ju? trzecia z rz?du ksi??ka autora z Trjmiasta i mistrza war-fiction, ktr? duszkiem przeczyta?em. Tym razem jest to trzeci tom z serii Czerwona ofensywa pod tytu?em Plan Andersa, ktry powinien seri? ko?czy?. Przynajmniej tak my?la?em bior?c ksi??k? do r?ki.

 

Oto Dzie? Zwyci?stwa w Moskwie.

Drukuj

Wreszcie pi?kny majowy dzie? w Elbl?gu osiemdziesi?tka mojego Taty. A sto kilometrw na p?nocny wschd parada morska i powietrzna w Pilawie.W moskwie gigantyczna parada i pokaz si?y Rusw. I po co to wszystko? Rocznica podpisania przez Keitla bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy narodowo-socjalistycznej przed komunistyczn? sowiecj? Stalina jest na pewno okazj? do zademonstrowania si?y i ubicia szeregu polityczno-biznesowych deali.

 

W paru s?owach ... Piotr Langenfeld

Drukuj

Prosz? si? krtko przedstawi?:

Piotr Langenfeld. Gda?szczano-Sopocianin. Zainteresowania kr??? wok? historii wojen, polityki, s?u?b specjalnych irekonstrukcji historycznej.

 

Debata o RZECZPOSPOLITEJ PARTYZANCKIEJ

Drukuj

Wreszcie pojawi? si? materia? filmowy z Proszowic, z ubieg?orocznej konferencji po?wi?conej 70 rocznicy powstania RZECZPOSPOLITEJ PARTYZANCKIEJ. Warto zobaczy? jak przebiega?a konferencja po?wi?cona jednemu z najwa?niejszych zdarze? lata 1944 roku na ziemiach Polskich. LINK

Poprawiony: poniedziałek, 06 kwietnia 2015 11:45
 

Drukuj

Mo?e to wygl?da? na ch?? wst?pienia do fanklubu Piotra Langenfelda (o ile taki istnieje), gdy? jego debiutancka powie?? jest nast?pn?, ktr? kupi?em i przeczyta?em po Szturmie Szale?cw i szykuj? si? do czytania nast?pnej. Jak wygl?da? start w pisanie z 2012 roku gda?skiego autora? Naprawd? nie?le.

 


Strona 9 z 28

Nowa książka

Nagroda Jury 2015


Książka roku 2010


Start